Bases del concurs

Envia el teu vídeo a través del qüestionari
Pujar vídeos d'aquesta web (Estudiants de 1r o 2n de Batxillerat, residents a Espanya).
El vídeo ha de mostrar un exemple de com la química millora la nostra vida quotidiana.
Durada del vídeo: entre 1 i 3 minuts.
Màx. 150 MB.
Els vídeos han d'estar realitzats amb material audiovisual propi. Es podran utilitzar d'un tercer si són cedits els drets d'autor.
Dates de participació:
del 4 de març al 30 d'abril de 2019.
Formats de vídeo acceptats:
.MPG, .AVI, .WMV, .FLV, .MP4, .M4V i .MOV
El període de validació dels vídeos, per part del jurat, finalitzarà el 07/05/2019.
Visualització dels vídeos acceptats a la web del concurs i al canal “Aquí Hay Química” de Youtube.com.
El període de votacions públiques finalitza el 21/05/2019.
S'escolliran 4 vídeos guanyadors: 1 per votació popular a través de “M'AGRADA” en YouTube i 3 per decisió del jurat.
El 29/05/2019 es publicaran els guanyadors
Consulta els premis que pots guanyar en l'apartat Premis i jurat.
Descarrega't les Bases del Concurs

· En concursar, els participants accepten i es comprometen a complir les bases d’aquest concurs (en endavant, les “Bases”).

· Les bases estan dipositades davant Notari.

· Tot el concurs es desenvoluparà a la pàgina web: aquihayquimica.iqs.edu.

· Els vídeos presentats a concurs que no compleixin les condicions establertes en aquestes Bases seran desqualificats.

1. Objectiu

IQS, institució que pertany a la Universitat Ramon Llull, amb seu social a C/ Via Augusta 390, 08017 Barcelona, en endavant els Promotors, convoquen la 5a edició del concurs “Aquí hi ha química” per a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat, de l’àrea de Ciències i Tecnologia, de les escoles i instituts de l’Estat Espanyol.

L’objectiu del concurs és promoure l’interès dels estudiants de batxillerat envers l’àrea de coneixement de la Química i mostrar la importància de la química a la nostra vida.

2. Temàtica del concurs

La temàtica del concurs és mostrar el valor de la química, la seva presència al nostre dia a dia i, especialment, les aportacions a la nostra societat i a la millora de la nostra qualitat de vida. L’alumne participant haurà de plasmar aquestes idees per mitjà d’exemples pràctics que pugui trobar a la seva quotidianitat, en un vídeo d’entre 1 i 3 minuts de durada i 150 MB de pes màxim.

3. Participants/destinataris

Dirigit a estudiants que actualment estiguin cursant 1r o 2n de Batxillerat a l’Estat Espanyol.

En cas de ser menor d’edat, els estudiants que participin en el concurs, hauran d’estar autoritzats pels seus pares o tutors legals.

Els familiars directes de treballadors d’IQS no poden participar en aquest concurs.

4. Requisits generals

Els vídeos es presentaran a títol individual, hauran de ser originals i inèdits, no s’hauran presentat a cap altre concurs i no contindran imatges ni àudios amb drets d’autor que pertanyin a terceres persones si no han estat cedits per ser inclosos al vídeo en qüestió.

El vídeo serà desenvolupat per un alumne, amb la possibilitat de realitzar-lo juntament amb un professor de l’àrea de ciències i/o tecnologia que pertanyi al centre d’ensenyament on l’alumne hi estigui cursant el batxillerat.

S’haurà de realitzar un vídeo de caire didàctic o educatiu partint de la temàtica exposada anteriorment. Aquest projecte s’haurà de presentar dins del termini establert i en els formats especificats en aquestes bases.

Els participants podran presentar a concurs tots els vídeos que desitgin, sempre que cadascun d’ells compleixi aquestes Bases i no es violi cap dret de tercers.

En concursar, els participants accepten complir les Bases del concurs, a més dels requisits d’elegibilitat establerts en aquest document.

L’incompliment d’aquestes Bases implicarà la desqualificació del concurs.

Amb l’acceptació d’aquestes Bases, el participant accepta expressament l’enviament de correus electrònics amb informació sobre el funcionament i el desenvolupament del Concurs.

5. Presentació dels treballs: forma i característiques del material que es presenta

El vídeo tindrà una durada d’entre 1 i 3 minuts i una mida màxima de 150 Mb, i es podrà presentar en els formats MPG, .AVI, .WMV, .FLV, .MP4, .M4V i .MOV.

Els vídeos publicats es podran veure a la pàgina web aquihayquimica.iqs.edu i al canal de Youtube d’IQS anomenat “Aquí hay química”.

6. Dates de participació

Els projectes es desenvoluparan durant el curs acadèmic 2018-19 i s’hauran de presentar entre el 4 de març i el 30 d’abril de 2019, abans de les 23:59 h, hora central europea (CET) mitjançant el formulari d’inscripció i participació que es troba a la pàgina aquihayquimica.iqs.edu.

Una vegada s’hagin enviat el formulari amb les dades d’inscripció, sol·licitades i el vídeo, el treball enviat es considerarà una versió final i no podrà modificar-se ni editar-se. Els vídeos que no compleixin les presents bases es consideraran nuls i seran desqualificats del concurs.

Un comitè de qualitat designat pels Promotors valorarà, abans de la seva publicació, si el vídeo compleix els requisits establerts en les bases del concurs. Si el comitè de qualitat aprova el vídeo, s’afegirà a la secció “Vídeos participants” de la pàgina aquihayquimica.iqs.edu i al canal de Youtube d’IQS “Aquí hay Química” per ordre de recepció dels treballs.

Els Promotors no es faran responsables dels errors de qualsevol tipus en les dades aportades a través del formulari d’enviament del vídeo, com per exemple, en la descripció del vídeo.

Els Promotors compliran els requisits establerts en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, Reglament de Protecció de Dades) o normativa que el substitueixi.

7. Criteris d’avaluació

El jurat designat pels Promotors valorarà, d’entre els vídeos presentats, aquells en els quals destaqui el paper rellevant de la química a la societat i en la millora de la qualitat de les nostres vides, avaluant els criteris següents:

 • Presentació i dificultat de realització.
 • Concordança amb la temàtica exposada en les bases.
 • Originalitat i creativitat del projecte.
 • La metodologia, correcció, profunditat i rigor científic.
 • Capacitat comunicativa i divulgativa.
 • Rellevància social.

8. Criteris d’exclusió

Serà exclòs del concurs el material que:

 • Posi en perill la integritat de les persones, tant dels autors del material audiovisual como d’altres del seu entorn.
 • Siguin irrespectuosos amb les persones, el medi ambient i les propietats públiques o privades.
 • Discrimini les persones per raons d’edat, sexe, religió o altres característiques. Presenti imatges obscenes, actituds immorals o poc ètiques.
 • Vulneri el dret a la intimitat i a l’honor de les persones que apareixen al vídeo.
 • Utilitzi materials audiovisuals dels quals no en posseeixin els drets d’autor.

9. Veredicte i Premis

L’anunci dels guanyadors tindrà lloc el 29 de maig de 2019, amb el nomenament dels premiats de 1a i 2a categoria:

 • 1a categoria: premi al vídeo que reflecteixi amb originalitat la importància de la química a la nostra vida.
 • 2a categoria: premi al vídeo més votat pel públic participant.

El període de votacions públiques serà del 4 de març fins al 21 de maig de 2019.

Els premis corresponents a aquestes categories seran els següents:

1a Categoria:

 • Per a l’alumne:
  • 1r guanyador: una beca, per l’import total, per cursar el 1r any del Grau en Química o Enginyeria Química a IQS i la possibilitat d’acollir-se a les Beques a l’Excel·lència per als cursos següents.
  • 2n i 3r guanyador: beca del 50% per cursar el 1r any del Grau en Química o Enginyeria Química a IQS i la possibilitat d’acollir-se a les Beques a l’Excel·lència per als cursos següents.
 • Per al professor de l’àrea de ciències o tecnologia: viatge a Estats Units amb visita personalitzada al Massachusetts Institute of Technology. Inclou vols i quatre dies d’hotel per a dues persones.
  En cas que l’alumne realitzi i presenti el seu treball sense la col·laboració d’un professor del seu centre d’estudis, aquest premi quedarà desert.
 • Per a l’escola amb més alta participació d’alumnes en el concurs: 3.000 € per a equipament escolar, a determinar pel mateix centre.

2a Categoria:

 • Per a l’estudiant guanyador: xec regal FNAC per valor de 500 €.

Els premis estaran subjectes a les retencions i pagaments a compte legalment establerts al moment del seu lliurament.
Els premis no podran ser bescanviats pel seu valor en metàl·lic ni cedits a tercers.

*El guanyador haurà d’abonar: 225 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient i l’import de l’ordinador portàtil i de la bata que s’entreguen als estudiants al 1er curs.

10. Comitè d’experts i jurat

Els vídeos seran seleccionats i avaluats per un jurat d’IQS, format per professors de l’àrea de Ciències. Aquest jurat serà el responsable de determinar el vídeo premiat de la 1a categoria.

11. Votació popular

El premi de la 2a categoria serà atorgat per un jurat popular per mitjà de les seves votacions a través del canal de YouTube “Aquí hay Química” habilitat per al concurs.

El vídeo que rebi el nombre més gran de “M’AGRADA” al canal de YouTube “Aquí hay Química” serà el guanyador de la votació popular del Concurs.

El nombre de “NO M’AGRADA” rebuts per cadascun dels vídeos no es tindrà en compte per a la selecció del guanyador.

En cas que coincideixin guanyador del jurat i guanyador de la votació popular, s’escollirà com a guanyador de la 2a categoria al segon vídeo més votat pel públic.

Seran desqualificats aquells vídeos que rebin “M’AGRADA” de forma fraudulenta; per exemple, mitjançant la compra de vots en plataformes i aplicacions que comercialitzen amb la venda de seguidors i “M’AGRADA” en xarxes socials. Per detectar aquests comportaments fraudulents s’utilitzaran les eines de gestió i control que Youtube posa a la disposició dels gestors dels seus canals.

12. Notificació al guanyador

Els guanyadors rebran la notificació del seu premi mitjançant un correu electrònic, enviat a l’adreça electrònica associada al compte d’usuari del participant, i per telèfon al número de telèfon indicat en el moment del registre com a concursant.

13. Comitè organitzador

Departament de Comunicació i Màrqueting Corporatiu IQS.

14. Clàusula de rescissió

El Promotor es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment, i sense avís previ, les bases del concurs.

El Promotor no serà responsable de:

 • vídeos perduts, presentats fora de termini, dirigits incorrectament, danyats o il·legibles;
 • qualsevol error, omissió, interrupció, supressió, defecte, retard en les operacions o la transmissió, robatori o destrucció o accés no autoritzat o alteracions de materials d’inscripció, o per mal funcionament tècnic, de la xarxa, de l’equip telefònic, electrònic, informàtic, de hardware o de software o de qualsevol tipus, o de transmissions imprecises o fallades per rebre informació dels vídeos, per part del Promotor a causa de problemes tècnics o sobrecàrrega a la xarxa, al lloc web, o a qualsevol altre lloc web o qualsevol combinació de les anteriors
 • qualsevol dany o perjudici que es pogués causar a l’ordinador de qualsevol participant o de qualsevol altra persona relacionada o com a conseqüència de participar en el concurs.

El Promotor es reserva el dret de:

 • desqualificar permanentment del concurs qualsevol persona, que considerin que ha incomplert d’alguna manera aquestes Bases o que hagi interferit o abusat del procés de participació en el concurs;
 • suspendre, cancel·lar, finalitzar o de qualsevol altra manera modificar el concurs per qualsevol raó.

15. Cessió de drets d’imatge i difusió

Els autors premiats cedeixen a IQS, la totalitat dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública dels treballs presentats i el seu ús com a material publicitari del centre.

16. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol qüestió o dubte que pugui sorgir de la seva interpretació es resoldrà segons els criteris del Departament de Comunicació i Màrqueting Corporatiu IQS.